சதுப்பு நிலம் Marsh Water Purifier | Expired Visam | KarthiKeyan Zillion

சதுப்பு நிலம் Marsh Water Purifier | Expired Visam | KarthiKeyan Zillionஒரு ஹெக்டர் சதுப்பு நிலம் ஒரு ஆண்டு முழுவதும் செய்தும் நீர் சுத்திகரிப்பின் பொருளாதார மதிப்பு சுமார் 24,000 கோடி ரூபாய் என கனடா நாட்டின் வாட்டர்லு பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சி மாணவர் தாரிக் ஆசிஷ் ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை வெளியிட்டுள்ளார்.

Article:
Research Paper:

Telegram Channel:

Facebook:
Twitter:
Read:

Original Video Source